Euro Business Centers the Netherlands B.V., Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam

1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euro Business Centers the Netherlands B.V., alsmede van dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met “EBC”.

1.2 Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met EBC een overeenkomst aangaat, of wenst aan te gaan en al diens vertegenwoordigers en/of rechtsopvolgers.

1.3 Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, een overeenkomst in de zin van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

1.4 Door met EBC een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij uitdrukkelijk afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door EBC gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

2. Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Alle door EBC gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met de wederpartij komt pas tot stand door de schriftelijke bevestiging van EBC en/of door feitelijke uitvoering door EBC van het door haar aan de wederpartij gedane aanbod. Wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst binden EBC slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door EBC zijn bevestigd c.q. feitelijk door EBC zijn uitgevoerd.

2.2 Alle opgaven en/of vermeldingen door EBC met betrekking tot haar leveringen en/of diensten, geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door EBC uitdrukkelijk voorbehouden. EBC is gerechtigd haar leveringen en/of diensten naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de wederpartij hierdoor het recht krijgt om de overeenkomst te wijzigen of te beëindigen

2.3 Opzegging van de tussen EBC en de wederpartij gesloten overeenkomst dient met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn schriftelijk door middel van een e-mail of aangetekende brief te geschieden. De bewijslast ten aanzien van de (tijdigheid van de) opzegging, ligt bij de wederpartij.

2.4 De wederpartij is niet bevoegd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de met EBC gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EBC.

3. Tarieven en prijzen

3.1 EBC is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. EBC is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

3.3 EBC is gerechtigd alle door haar voor de wederpartij in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten in rekening te brengen.

4. Betaling en zekerheid

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van EBC, bij vooruitbetaling en binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

4.2 De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

4.3 Indien de wederpartij niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. EBC is gerechtigd om alle diensten, inclusief de fysieke toegang tot het gehuurde, op te schorten en wederpartij de toegang tot het gehuurde te ontzeggen. De wederpartij is -onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buiten gerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-.

4.5 Als zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst,  als bedoeld in het voorgaande lid, zal de wederpartij vóór of bij ondertekening van de overeenkomst aan EBC een waarborgsom voldoen. De hoogte van het bedrag van de waarborgsom is gerelateerd aan de hoogte van de betalingsverplichting van wederpartij.

4.6 EBC is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten, totdat de in het voorgaande artikellid genoemde waarborg/zekerheid is verschaft.

4.7 Deze waarborgsom dient tot zekerheid voor al hetgeen de wederpartij, ingevolge de overeenkomst (eventueel ten laste van wederpartij komende schadevergoedingen en rente en kosten daaronder begrepen) aan EBC of diens rechtverkrijgende(n) verschuldigd zal worden, alsmede voor elke financiële schade die EBC lijdt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst wegens faillissement van de wederpartij, voor zover op de wederpartij en/of de boedel geen verhaal mogelijk is.

4.8 Over de waarborgsom zal geen rente worden vergoed

4.9 De waarborgsom zal na het einde van de overeenkomst eerst aan de wederpartij worden geretourneerd indien en zodra deze aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verrekening met onbetaalde huur, kosten, of schade aan het gehuurde.

4.10 Ingeval de waarborgsom is aangesproken, zal de wederpartij op eerste verzoek van EBC voor een aanvulling van de waarborgsom tot het volledige bedrag zorgdragen.

4.11 De wederpartij is verplicht om, na opwaartse aanpassing van de aan EBC verschuldigde betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, op eerste verzoek van EBC terstond de waarborgsom aan te vullen tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichtingen.

4.12 Voor het ingaan van een verlenging van de overeenkomst, zal de wederpartij op eerste verzoek van EBC zorgdragen voor aanvulling van de waarborgsom tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichtingen.

4.13 Indien de wederpartij niet voldoet aan de hiervoor omschreven verplichtingen ten aanzien van de waarborgsom, verbeurt de wederpartij aan EBC een direct opeisbare boete van €250,- per kalenderdag dat de wederpartij in gebreke blijft nadat de wederpartij per aangetekende brief op het verzuim is gewezen en hem een redelijke termijn is gesteld om het verzuim te zuiveren, onverminderd het recht van EBC op nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

5. Ontbinding

5.1 EBC kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij email of aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden in, onder meer, de volgende gevallen:

a) De wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd

b) De wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert.

c) De wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door EBC hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

d) EBC de verlening van de betreffende dienst staakt.

5.2 Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan EBC bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals (maar niet beperkt tot) die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

5.3 Het staat EBC vrij om na ontbinding van de overeenkomst het gehuurde te ontruimen en aan een derde te verhuren. De opslagkosten van de inventaris zullen ten laste van wederpartij worden gebracht. In het geval niet binnen vier weken na de ontruiming de wederpartij alle openstaande facturen, bijkomende kosten en verplichtingen heeft voldaan, is EBC gerechtigd de inventaris te doen afvoeren op kosten van wederpartij of aan een opkoper vrij te geven. Eventuele opbrengsten van een dergelijke verkoop zullen eerst worden aangewend ter voldoening van de uitstaande facturen, bijkomende kosten en verplichtingen van EBC.

6. Intellectuele Eigendomsrechten e.a.

6.1 De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief rechten op alle door EBC uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij EBC. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van EBC mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van EBC worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.

6.2 Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de goede naam van EBC te misbruiken, dan wel deze voor de eigen bedrijfsvoering te betrekken anders dan binnen het kader van de overeenkomst en/of EBC op enige wijze in haar eigen werkzaamheden te belemmeren, e.e.a. ter beoordeling van EBC.

7. Persoonsgegevens

7.1 EBC legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomst en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met EBC. EBC treedt dan op als verwerker onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van EBC, haar werkmaatschappijen en zorgvuldig geselecteerde derden. Het e-mailadres van deze natuurlijke personen wordt alleen gebruikt om hen te informeren over gelijksoortige diensten van EBC en haar groepsmaatschappijen, tenzij een persoon toestemming geeft voor verder gebruik.

8. Overmacht

8.1 Indien, naar het oordeel van EBC, als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door EBC zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling jegens haar wederpartij of derden gehouden te zijn.

8.2 Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in de elektriciteitsvoorziening voor of na de meter, telefoonnetwerken of (data) netwerken of dataverkeer, storingen die het gevolg zijn van reparatie of renovatiewerkzaamheden in of buiten het gebouw, verstoringen door derden, medehuurders, of buren, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door EBC naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

8.3 Indien EBC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 De aansprakelijkheid van EBC, van de personeelsleden van EBC en van de personen voor wie EBC verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolg-schade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van EBC.

9.2 De aansprakelijkheid van EBC, van de personeelsleden van EBC en van de personen voor wie EBC verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor directe schade welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de waarde van de facturen over het laatste halfjaar direct voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.3 De wederpartij vrijwaart EBC voor elke aansprakelijkheid jegens derden, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door EBC geleverde diensten.

9.4 Aanspraken van de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst door EBC dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen veertien dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen veertien dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van EBC te worden gebracht, waarna alle aanspraken van de wederpartij jegens EBC komen te vervallen

9.5 De wederpartij is aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade die EBC als gevolg van het (nalatig) handelen van de wederpartij lijdt. EBC is te allen tijde gerechtigd deze schade met de eventueel door de wederpartij gestelde vorderingen te verrekenen, dan wel de zich bij/onder EBC bevindende goederen van de wederpartij te gelde te maken. De wederpartij is gehouden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en bewijs daarvan, op het eerste verlangen van EBC, aan EBC te verstrekken.

10. Bijzondere bepalingen ten aanzien van tussen gebruiker en wederpartij gesloten huurovereenkomst(en) voor kantoorruimte

10.1 Het is wederpartij niet toegestaan naam aanduiding(en) aan de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen. Een naam aanduiding kan, indien er voldoende ruimte is, op een door EBC aan te wijzen plaats en op een door EBC aan te geven wijze, in de hal van het gehuurde worden aangebracht. Hieraan zijn kosten verbonden voor wederpartij.

10.2 Het is wederpartij, en derden die zich door hem in het gehuurde bevinden, niet toegestaan goederen buiten het gehuurde te plaatsen of aan de muren of plafonds te bevestigen en spijkers/plakband en andere (bevestigings-) materialen aan de muren of plafonds aan te brengen.

10.3 EBC is nimmer aansprakelijk voor verlies van of schade aan documenten of andere zaken, geleden als gevolg van door posterijen, koeriersdiensten en/of door andere derden uitgevoerde diensten.

10.4 Wederpartij dient voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor een brand-, diefstal- en glasverzekering. Het is wederpartij niet toegestaan in het gehuurde eigen koffieapparatuur of kookinstallaties aanwezig te hebben, dit in verband met de brandveiligheid

10.5 Wederpartij is bevoegd zijn/haar onderneming in te schrijven in het handelsregister op het adres van het gehuurde en dit adres te gebruiken als postadres op het briefpapier en ander drukwerk

10.6 Het gehuurde wordt door EBC aan wederpartij 24 uur per dag beschikbaar gesteld

10.7 Wederpartij verleent EBC toestemming om in naam van wederpartij aangetekende stukken, koerierszendingen, pakketten en overige stukken/zaken die voor wederpartij aan het gehuurde wordt aangeboden, voor wederpartij aan de receptiebalie in ontvangst te nemen. EBC heeft een inspanningsverplichting aangaande de correcte en spoedige doorgeleiding van de voor wederpartij aan het gehuurde afgeleverde of binnengekomen post, telefoongesprekken, fax- en andere berichten

10.8 Het is wederpartij, zonder voorafgaande toestemming van EBC niet toegestaan personeelsleden van EBC werk te (doen) laten uitvoeren, anders dan de services die uitdrukkelijk in de huurovereenkomst zijn omschreven, of werknemers van EBC in dienst te nemen, op straffe van een boete van € 12.000,- per overtreding.

10.9 Het is wederpartij niet toegestaan in het gehuurde gebruik te maken van eigen apparaten, als deze ook als dienst/service door EBC beschikbaar worden gesteld, zoals maar niet beperkt tot: Koffiezetapparaten, postfrankeer apparatuur en koelkasten

10.10 Het is wederpartij niet toegestaan meer personen in het gehuurde te laten verblijven dan volgende de arbeidsomstandighedenwetgeving is toegestaan. Het is verder niet toegestaan dieren in het gehuurde toe te laten of mee te brengen

10.11 Wederpartij is gehouden het gehuurde in representatieve staat te houden; EBC bepaalt of wederpartij daaraan voldoet.

10.12 De rechten en verplichtingen van wederpartij uit hoofde van de huurovereenkomst zijn niet overdraagbaar aan derden.

10.13 EBC kan wederpartij onder meer de navolgende extra services verlenen: internetaansluiting, telefoonservice (> 50 gesprekken per maand), administratieve- en secretariële services, gebruik vergaderruimte (> 1 dag per maand). Indien wederpartij van bovengenoemde diensten gebruik wenst te maken, zullen partijen daarover nadere afspraken maken. De kosten die de levering van deze extra services met zich meebrengen, worden door EBC afzonderlijk aan wederpartij in rekening gebracht, op de wijze zoals in deze algemene bepalingen vermeld.

11. Diversen

11.1 EBC is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee EBC in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van EBC of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van EBC. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met EBC bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. EBC zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht

11.2 EBC is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door EBC aangegeven moment. EBC zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van EBC en/of het in de colofons van de uitgaven van EBC verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan EBC te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.

11.3 De wederpartij kiest voor uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk domicilie aan het adres zoals dit in de overeenkomst staat vermeld. Bij wijziging van de naam-  en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan EBC door te geven.

11.4 In het geval een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de rechter buiten toepassing wordt verklaard, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Alle geschillen met betrekking tot de door EBC gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

12.2 Op alle met EBC gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing